Apie TIPVA

Asociacijos pagrindinis tikslas – telkti technologijų ir inovacijų paramos verslui institucijas (ypači mokslo ir technologijų parkus), siekiant didinti Lietuvos verslo konkurencingumą per mokslui imlių technologijų ir inovacijų kūrimą bei diegimą. Stiprinant tokių institucijų bendradarbiavimą (renginiai, partnerių paieška, įmonių konsultavimas, įmonių paslaugų ir produktų komercializavimas, investicijų pritraukimas ir t.t.) stiprinamas ir mokslo bei technologijų parkų įmonių potencialas, auginamos jų galimybės konkuruoti su kitomis įmonėmis ar rinkomis. Tuo pačiu didinamas mokslo ir technologijų parkų patrauklumas, žinomumas.

Asociacijos tikslai:

  • įgyvendinti mokslo ir technologijų parkų bendradarbiavimą bei jų žinių ir technologijų perdavimo verslui infrastruktūros plėtrą;
  • gerinti verslo aplinką, ginti parkų teises, atstovauti parkų interesams visose valstybės, ir savivaldybių valdymo institucijose ir regioninėse, tarptautinėse organizacijose;
  • telkti narius bendroms ekonominėms, socialinėms, ūkinėms problemoms spręsti, skatinti verslo plėtojimą;
  • padėti verslininkams kurti naujas įmones bei užmegzti tarptautinius ekonominius-komercinius ryšius;
  • plėtoti dialogą su socialiniais partneriais;
  • vykdyti ir (ar) organizuoti verslininkų švietimą, inovacijų ir technologijų verslumo skatinimą;
  • skatinti mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą, propaguoti inovacijų kultūrą, stimuliuoti mokslo žinių ir technologijų sklaidą ir kt.